Oorlog en Vrede

RIJTJES HUIZEN voor Russische militairen. Oprichting van de eerste Russische Woningbouw cooperatie. Project van de Nederlandse stichting BUILDING FOR PEACE na afloop van de Koude Oorlog. marliesterborg@gmail.com

Franciscus en de Sultan

marliesterborg@gmail.com De VUURPROEF? Deze schildering door Fra Angelico (1420) verbeeld de ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan van Egypte in 2019. Deze vond plaats tijdens het beleg van Damiate tijdens de 5e Kruistocht. Het verhaal ging dat Franciscus een vuurproef zou willen ondergaan om de Sultan en zijn volk tot het ware geloof te bekeren. Het lukte niet want de Sultan hield 'halsstarrig' vast aan de islam. Dan was geweld het enige antwoord. Dit verhaal staat in de 'politiek correcte' biografie van Franciscus door Bonaventura, geschreven in 1260, meer dan 40 jaren na de beroemde ontmoeting in 1219. De bedoeling was om de broeders weer warm te maken voor de eerstvolgende kruistocht. De Franciscanen werd het bezit van eerdere biografieen verboden, maar enkele exemplaren overleefden bij andere kerkelijke groepen. Hernieuwd bronnen onderzoek door Franciscanen heeft de laatste decennia aangetoond dat het vuurproef verhaal van Bonaventura niet klopt. Franciscus heeft zich tijdens de destructieve 5e kruistocht verzet tegen het bloedig beleg van Damiate en ervoor gepleit dat de kruisvaarders zouden ingaan op voor hun gunstige vredesvoorstel van de Egyptische Sultan die Damiate wilde ruilen voor Jeruzalem, maar de kruisvaarders wilden doorvechten. Franciscus kon ze niet tegenhouden. Toen is Franciscus overgestoken naar het vijandige kamp om daar moslim en christen gewonden gelijkelijk te verplegen. Hij heeft meerdere dagen met de Sultan gesproken. Sultan Malik al-Kamil die door Bonaventura werd afgeschilderd als een woest dier, een wrede heiden, was in werkelijkheid een vredelievende vorst die zich tolerant gedroeg tegenover Egyptische christenen. Deze Kopten erkenden niet het Pauselijke gezag dat tot de kruistochten opriep. Maar ook tegenover de Kruisvaarders heeft deze door het Soefisme geinspireerde vorst zich hoffelijk gedragen. Franciscus zou volgens recent onderzoek van met name de Nederlander Jan Hoeberichts uit \zijn geweest op een vreedzame en respectvolle dialoog met de Sultan. Hij wilde naast niet tegenover de moslim staan. Verschillende aspecten van de Islam, zou hij zo fascinerend gevonden hebben dat hij ze in eigen kring wilde invoeren. ....

Lees meer…

800 jaar Damiate

marliesterborg@gmail.com 800 jaar geleden begon, de Vijfde Kruistocht, de belegering van Damiate, dat zo 'n belangrijke rol speelde en speelt in het zelfbeeld van Haarlem. Hier volgt een ooggetuige verslag van de inname van Damiate anderhalf jaar later. marliesterborg@gmail.com ...."Daar troffen de kruisvaarders straten vol lijken, mensen met verwrongen gelaat en lichaam en een onverdraaglijke stank. De doden hadden de levenden gedood.: man en vrouw, vader en zoon , meester en dienaar waren te gronde gegaan aan elkaars stank. Niet alleen de straten waren vol lijken , ook lagen ze verspreid in de huizen en slaapkamers; kinderen hadden om brood gevraagd maar er was niemand om het voor hun te breken. Zuigelingen hingen aan de borst van hun moeder over de dode lichamen. Ook de rijken de verwenden stierven van de honger." Ooggetuige Roger van Wendover ....

Lees meer…

Indonesische Strijders

Pak Achmad en Ibu Moleg.....Op 1 januari 1947 begon in Palembang De Oorlog van Vijf Dagen en Vijf Nachten. Vanaf de grond, de lucht en de rivier werden door Nederlandse strijdkrachten stellingen van Indonesische vrijheidsstrijders bestookt. Op dag 5 werden zij verbannen tot 20 km buiten de stad. In 2017, zeventig jaar later bezochten twee jonge Nederlanders de bejaarde veteranen. Waarvan verslag...... ....

Lees meer…

Damiate 800 Haarlems Dagblad

Heldendaad, moslimhaat of kletspraat? Ooit was Haarlem er groots mee: de deelname aan de Vijfde Kruistocht. Na terugkeer claimden de Haarlemmers de strategisch belangrijke Egyptische stad Damiate ('Dumyat') te hebben ingenomen. Maar inmiddels weten we uit historisch onderzoek dat de kruisvaarders in de Nijldelta juist in de pan werden gehakt. Rest de vraag wat we 800 jaar na dato met die legende moeten. Rechtzetten of laten voor wat het is: folklore? Kees van der Linden k.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl verslaggever stadsredactie HAARLEMS DAGBLAD ....

Lees meer…

Pré-politionele actie Palembang

Op 1 januari 1947 begon in Palembang De Oorlog van Vijf Dagen en Vijf Nachten. Vanaf de grond, de lucht en de rivier werden stellingen van Indonesische vrijheidsstrijders bestookt. Op dag 5 werden zij verbannen tot 20 km buiten de stad. Het economisch belang lag in de olie (Pladjoe) en de belangrijke haven. Met het op gang brengen van de export wilde Nederland deviezen verkrijgen om de oorlog tegen de Republiek Indonesië door te zetten. Operatie Continentenplan, zoals deze slag militair te boek staat was een experiment voor de gecoördineerde inzet van drie krijgsmachtsdelen die de latere politionele acties zou typeren. Het druiste in tegen het 2 1/2 maanden eerder gesloten bestand en de geest van het ruim een maand oude Linggadjati akkoord. De grootscheepse inzet van technisch geavanceerd materieel schokte het vertrouwen van gematigde Indonesische leiders. Zo bereidde de operatie Palembang het podium voor waarop nog bijna 3 jaar Nederlanders en Indonesiërs elkaar bevochten. Met deze actie wist ....

Lees meer…