BijbelenKoran.nl

CLICK VOOR: BIJBELENKORAN.NL ONLINE Interview Jezus in de Koran boek koran en bijbel in verhalen ................Unieke bloemlezing waarin Koran- en Bijbelverhalen broederlijk (en zusterlijk) naast elkaar zijn geplaatst. Teksten die geselecteerd zijn vanwege bekende personages en een herkenbare verhaallijn. Van Adam tot Jezus. De verhalen zijn uit eeuwenoude boeken gelicht en letterlijk naast elkaar geplaatst. Zo komen overeenkomsten en verschillen helder naar voren. De verhalen worden geillustreerd door kunstzinnige beelden uit Christelijke en Islamitische traditie, alweer zusterlijk naast elkaar geplaatst. Lees de inleiding of ga door/SCROLL OMLAAGnaar een verhaal van je keuze...............
De Schepping...Schepping van de mens...Paradijs verloren...Cain vermoordt Abel / Qabil doodt Habil Noach / Noeh...Abraham / Ibrahiem...Jozef /Joesoef...Mozes / Moesa...David / Dawoed en Salomo / Soelaimaan...Jona /Joenoes...Zacharias / Zakarijja, Johannes /Jahja...Maria / Mariam en Jezus / 'Isa...Jezus / 'Isa, leven, leer en sterven..Gemeenschappelijke waarden...De laatste Dag, Oordeel...De hel...Het Hemelse Paradijs...

Franciscus en de Sultan

marliesterborg@gmail.com De VUURPROEF? Deze schildering door Fra Angelico (1429) verbeeld de ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan van Egypte in 2019. Deze vond plaats bij het beleg van Damiate tijdens de 5e Kruistocht. Het verhaal ging dat Franciscus een vuurproef zou willen ondergaan om de Sultan en zijn volk tot het ware geloof te bekeren. Het lukte niet want de Sultan hield 'halsstarrig' vast aan de islam. Dan was geweld het enige antwoord. Dit verhaal staat in de 'politiek correcte' biografie van Franciscus door Bonaventura, geschreven in 1260, meer dan 40 jaren na de beroemde ontmoeting in 1219. De bedoeling was om de broeders weer warm te maken voor de eerstvolgende kruistocht. De Franciscanen werd het bezit van eerdere biografieen verboden, maar enkele exemplaren overleefden bij andere kerkelijke groepen. Daarin werd van de vuurproef niet gerept. Hernieuwd bronnen onderzoek door Franciscanen heeft de laatste decennia aangetoond dat het vuurproef verhaal van Bonaventura niet klopt. Franciscus heeft zich tijdens de destructieve 5e kruistocht verzet tegen het bloedig beleg van Damiate en ervoor gepleit dat de kruisvaarders zouden ingaan op voor hun gunstige vredesvoorstel van de Egyptische Sultan. Toen dat niet hielp is Franciscus overgestoken naar het vijandige kamp om daar moslim en christen gewonden gelijkelijk te verplegen. Hij heeft meerdere dagen met de Sultan gesproken, als een 'broeder'. Sultan Malik al-Kamil die door Bonaventura werd afgeschilderd als een woest dier, een wrede heiden, was in werkelijkheid een vredelievende vorst die zich tolerant gedroeg tegenover Egyptische christenen. Deze Kopten erkenden niet het Pauselijke gezag dat tot de kruistochten opriep. Maar ook tegenover de Kruisvaarders heeft deze door het Soefisme ge-inspireerde vorst zich hoffelijk gedragen. Franciscus zou volgens recent onderzoek van met name de Nederlander Jan Hoeberichts uit \zijn geweest op een vreedzame en respectvolle dialoog met de Sultan. Hij wilde naast niet tegenover de moslim staan. Verschillende aspecten van de Islam, zou hij zo fascinerend gevonden hebben dat hij ze in eigen kring wilde invoeren. ....

Lees meer…

de Schepping

DE SCHEPPING MARC CHAGALL In Bijbel en Koran worden licht en duisternis, dag en nacht, hemel en aarde, planten dieren en tenslotte de mens in zes dagen geschapen. Op de zevende dag gaan de wegen uiteen. ....

Lees meer…

Adam en Eva / Hawwa

In Bijbel en Koran wordt de eerste mens geschapen uit aarde, en heet daarom Adam, Hebreeuws voor 'aarde'. God wekt de mens tot leven door hem zijn geest in te blazen. Of man en vrouw tegelijk en gelijkwaardig geschapen zijn, of dat de vrouw uit de man voortkomt is een punt van discussie. Lees verder. ....

Lees meer…

Paradijs verloren

ADAM EN EVA / HAWWA UIT HET PARADIJS VERDREVEN Het eerste mensenpaar woont in de paradijselijke tuin waar ze van alles mogen genieten. Maar één boom is verboden. Beide boeken vertellen hoe de mensen toch van die ene boom aten. Ze werden daartoe aangezet door de slang (Bijbel) of de duivel (Koran). Toen verloren zij het paradijs. In de Bijbel begaat de vrouw de eerste zonde. Dat verhaal is eeuwenlang gebruikt om van vrouwen een negatief beeld te geven. In de Koran doet het mensenpaar sámen onrecht, ze spreken hun berouw uit. Zij worden beiden vergeven. lees verder ....

Lees meer…

Kain vermoordt Abel

In Bijbel en Koran vermoordt de ene zoon van Adam, Kain / Qabil, zijn broer Abel / Habil. Hierbij komt het verbod op moord ter sprake dat eerst aan de Israëlieten gegeven werd, en in de Koran wordt overgenomen. Habil toont zijn dode broer respect door hem te begraven. ....

Lees meer…

Noach / Noeh

In Bijbel en Koran wordt Noach / Noeh/ geroepen om een ark te bouwen, en van elke diersoort twee aan boord te nemen. Als de grote storm losbarst word de familie Noach gered, maar in de Koran verdrinkt de de zoon van Noeh: - zie plaatje links ....

Lees meer…

Abraham/Ibrahim

Abraham/Ibrahiem is een belangrijke figuur in Bijbel en Koran, die ook in de hedendaagse interreligieuze dialoog een voorname rol speelt. In beide boeken is Abraham/Ibrahiem een man die afrekent met het verleden en nieuwe paden inslaat. Beide boeken beschrijven de dramatische gebeurtenissen rond de twee zonen Isaac en Ismael, die bijna door hun vader geofferd werden. Hier geillustreerd door een schilderij van Rembrandt naast een Islamitisch miniatuur. ....

Lees meer…

Josef/Joesoef

Jozef/Joesoef is een van de twaalf zonen van Jakob/Jakoeb, die via Isaak de kleinzoon was van Abraham/Ibrahiem. Zijn jaloerse broers gooien hem in een put om van het af te komen. Maar hij wordt gekocht door handelaren en komt zo in Egypte terecht. Daar belandt hij in de gevangenis maar maakt toch carriere. Lees verder. ....

Lees meer…

Mozes/Moesa

Mozes/Moesa is in Bijbel en Koran een belangrijke figuur. Hij is bevrijder van zijn volk, strijder tegen afgoderij en ontvanger van Gods wet. De verhalen in de Bijbel en de Koran lopen dan ook parallel vanaf het mandje waarin het kind in de Nijl dobberde, via de uittocht uit Egypte, tot de belofte van het land van melk en honing. Lees verder ....

Lees meer…

David/Dawoed en Solomon/Soelamain

Deze koningen van Israël spelen in beide boeken een voorname rol. David/Dawoed is beroemd omdat hij al als jongen vrijwel onbewapend de 'reus' Goliath/Djaloet versloeg. Later werd hij een gevierd koning. Zijn zoon Salomo was beroemd vanwege zijn wijsheid. Hij kon volgens de Koran zelfs praten met dieren. Zie links. Hij werd bezocht door de Koningin van Sheba zie boven rechts. Lees verder over deze koningen ....

Lees meer…

Jona / Joenoes

Jona / Joenoes was de onwillige profeet die vluchtte voor zijn taak en toen opgeslokt werd door een grote vis. Lees verder hoe dit afliep. ....

Lees meer…

Zacharias

Dit is het verhaal van de Joodse priester Zacharias en de zoon, Johannes, die hij op late leeftijd op wonderbaarlijke wijze kreeg. Zij waren familie van Maria die ook op wonderbaarlijke wijze zwanger werd. De verhalen uit beide boeken vullen elkaar op wonderbaarlijke wijze aan. Links een Islamitische miniatuur: Zakarijja en Jahja op bezoek bij Marjam en 'Isa (moslim). Rechts Zacharias, Johannes de Doper, Maria en Jezus op een Christelijke afbeelding. m met 'Isa ....

Lees meer…

Maria en Jezus / Mariam en 'Isa

Maria en Jezus, Mariam en 'Isa zijn in Christendom en Islam zeer geliefd. Dat blijkt uit de Islamitische afbeelding links en de Christelijke afbeelding rechts van moeder en kind. En uit de verhalen in Bijbel en Koran. Lees verder. ....

Lees meer…

Jezus in de Koran

Jezus in de Koran Lees meer…

Gemeenschappelijke waarden

Wedijvert dus in goede daden (Koran 5:48) In Bijbel en Koran zijn tal van gemeenschappelijke waarden te vinden. Het gaat om datgene waar mensen overal op aarde naar verlangen, zoals vrede, in de talen van Bijbel en Koran: Sjaloom, Irene, Salaam. ....

Lees meer…

Laatste Dag,Oordeel

Het Bijbelse verhaal over de Laatste Dag komt verhaalt over allerlei rampen, waardoor hemel en aarde vernietigd worden om plaats te maken voor een nieuwe hemel en aarde. Deze verschrikkingen lopen erop uit dat mensen geoordeeld worden door Jezus. In de Koran is Jezus ook aanwezig als getuige, niet als rechter. Door deze bloemrijke verhalen worden mensen gewezen op hun individuele verantwoordelijkheid. ....

Lees meer…

de Hel

De verhalen van de hel in Bijbel en de Koran vertonen sterke paralellen. Met allerlei sterke beelden wordt degene die er maar op los leeft duidelijk gemaakt dat hij ooit, desnoods na zijn dood, met zijn daden geconfronteerd zal worden. Hier duikt in beide boeken de satan of duivel op, die mensen misleidt en hen ten slotte meetrekt het helse vuur in. ....

Lees meer…

Het Hemelse paradijs

Rechtvaardigen en zachtmoedige verdienen volgens de Bijbel de Hemel, waar Jezus hen is voorgegaan. Zie rechts Jezus de overwinnaar. In de Koran keren goede mensen terug naar het eens verloren paradijs. Mohammad zou al tijdens zijn leven in een visioen het paradijs hebben bezocht. zie hem in het linker plaatje op het hemelse dier Buraq. ....

Lees meer…

Afbeeldingen verboden?

Bible Figures in Islamic Art Een uniek boekje met meer dan 25 Islamitische afbeeldingen. Hier: Adam en Eva uit het Paradijs gedrevenen. Maria met Kind. Twee voorbeelden van Islamitische Kunst op deze site. De verhalen op deze site worden ingeleid door dubbele plaatjes, uit de Islamitische traditie ( links) en de Christelijke traditie (rechts). Ook uit deze afbeeldingen die naast elkaar zijn geplaatst blijken de overeenkomsten tussen Bijbel en Koran verhalen. De verschillen stammen enerzijds uit de genuanceerde verschillen in de verhalen, anderzijds van de verschillende richtingen die Bijbelse en Islamitische figuratieve kunst insloegen. Lees verder ....

Lees meer…

Vreemdelingen

De zorg voor vreemdelingen is thema in de Nederlandse en Amerikaanse grondwet en de Geneefsche Conventie. Ook in Bijbel en Koran wordt opgeroepen vreemdelingen te helpen. De Bijbel -De Heer beschermt de vreemdelingen. Oude Testament/Joodse Bijbel , Psalm 146 -Want ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op Nieuwe Testament . Bijbel Nieuwe Testament Mattheus 25: 35-36,40 De Koran -En weest goed voor de niet verwante medeburger, en voor hem die onderweg is. Koran 4:6 - het verhaal van de geerde gasten van Ibrahiem..zei hij "Vrede onbekende mensen." 51:25 En het duurde niet lang of hij kwam met een geroosterd kalf. 11:69 ....

Lees meer…